Малака ошириш курслариЎзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 августдаги “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академиясида бошқарув кадрларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–5139-сонли Фармонининг қабул қилиниши бошқарув кадрларини ўқитишнинг янги босқичини бошлаб берди.

Ўзбекистондаги шиддат билан кечаётган янгиланиш жараёнлари  бошқарув кадрларининг билим ва кўникмаларини ўзгараётган шароитларга мослаштириш, уларнинг профессионал ривожланишига янгича ёндашишни талаб этмоқда. Бошқарув вазифаларини самарали ҳал қилиш учун раҳбар кадрлар ўз касбий малакаларини доимий равишда такомиллаштириб бориш имкониятига эга бўлишлари зарур. Бу эса нафақат республика даражасида, балки ҳудудлар даражасида бошқарув кадрларини ривожлантириш тизимини такомиллаштиришни талаб этади. Бу жараёнда, бир томондан, янги имкониятларни яратиш, бошқа томондан, мавжуд имкониятларни тизимлаштириш ва улардан самарали фойдаланиш зарурати пайдо бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 6 августдаги “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академиясининг ҳудудий филиалларини ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-3901-сон қарорига мувофиқ Гулистон, Қарши, Самарқанд, Урганч ва Фарғона шаҳарларида Академиянинг ҳудудий филиаллари ташкил этилганлиги амалга оширилган ишларни янги босқичга кўтаришга ва бошқарув кадрларнинг малакасини мунтазам ва тизимли равишда олиб боришга хизмат қилди.

Юқорида қайд этилган қарорнинг ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 28 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академиясининг ҳудудий филиаллари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 772-сон қарори қабул қилинди.

Қайд этилган қарорларда белгиланган вазифалар ижросини ўз вақтида ва сифатли таъминлаш мақсадида 2018/2019 ўқув йилида мамлакатимизнинг барча туман (шаҳар) ҳокимлари ўринбосарлари ва туман (шаҳар) бўғини раҳбарлари учун малака ошириш курсларини ўтказилмоқда.

Малака ошириш курслари ақлий ҳужум, кичик гуруҳларда ишлаш, кейс-стади, коллегиал муҳокама, тақдимот ва қайтма алоқа каби интерфаол усулларда ташкил этилди.

Ўқув машғулотлар видео-конференц алоқа орқали барча филиалларни бирлаштириб турувчи дастур орқали бошқарилиб турилади. Дарс машғулотлари Давлат бошқаруви Академияси, ҳудадлардаги Олий ўқув юртларининг етакчи профессор-ўқитувчилари ҳамда вазирлик ва идораларнинг тажрибали мутахассислари томонидан олиб борилмоқда.Тренинг мавзулари:

Тренинг мавзулари Тренингнинг мазмуни
1. Тайм-менежмент: вақтдан унумли фойдаланиш Устуворликларни аниқлаш, унинг асосида мақсадларни белгилаш ҳамда ишларни режалаштириш кўникмасини шакллантириш;Кўл остидагиларга иш юкламасини самарали тақсимлаш малакаси ошириш;Вақтдаги йўқотишларнинг олдини олиш, вақтни тежаш усулларидан
фойдаланиш кўникмаларини ривожлантириш;Ваколатларни узатиш маҳоратини такомиллаштириш.
2. Селф-менежмент: ўзини ўзи бошқариш 1. Селф-менежмент – раҳбарларнинг шахсий самарадорликка эришиш кўникмаси сифатида. 2.  Шахсий самарадорлик диагностикаси. 3.  Мақсадларни қўйиш ва уларга эришиш учун ички ресурсларни сафарбар этиш. 4.  Раҳбарлар фаолиятида учрайдиган хатолар ва уларни бартараф этиш. 5.  Шахсий ва профессионал ривожланишнинг индивидуал хариталарини ишлаб чиқиш.
3. Раҳбарлик ва лидерлик Раҳбар ва лидер тушунчасини фарқлаш;Лидерлик босқичлари ва Ақллий бошқарув бўйича кўникмаларни шаклланантириш;Ходимларни ишонтириш ва уларга таъсир қилиш механизмлари ҳақида маълумотга эга бўлиш; 4. Креатив фикрлаш ва ташкилот маданиятини шакллантириш.
4. Бошқарувда қарорлар қабул қилиш Муаммони англаш ва вазиятни тизимли таҳлил қилиш.Вазиятни таҳлил қилиш ва қарор қабул қилишнинг илғор технологиялари.Қарор қабул қилишнинг усулларидан фойдаланиш.Қарор ижросини таъминлаш.
5. Бошқарувда раҳбарнинг замонавий қиёфаси Ўзини тақдим этишда ҳосил бўлган ишончсизлик сабабларини аниқлаш.Оммавий ва ижтимоий ўзаро муносабатлардаги асосий “тўсиқларни” англаш ва енгиб ўтиш.Ўзини тақдим этиш кўникмаларни ўзлаштириш.
6. Жамоани шакллантириш Конструктив ҳамкорлик тажрибасини ривожлантириш;Жамоанинг самарали ишлаши шартларини аниқлаштириш;Жамоада ишлаш қоидалари ва меъёрларини шакллантириш;Ҳар бир жамоа аъзосининг умумий вазифаларини ҳал қилишдаги масъулиятини ошириш.
7. Стрессни бошқариш Стресс ва уни вужудга келтирувчи таъсирларни таҳлил қилиш; Стрессли вазиятларни таҳлил қилиш малакаларини ва улардан чиқиш йўлларини ишлаб чиқиш;Касбий стрессларни бартараф этиш кўникмаларини шакллантириш;“Релаксация реакцияси” усули орқали стрессни бошқариш.
8. Эмоционал толиқишнинг психологик хусусиятлари Эмоционал толиқишни вужудга келтирувчи омилларни таҳлил қилиш;Эмоционал толиқишни олдини олиш;Эмоционал толиқишнинг психопрофилактикаси.
9. Раҳбар мулоқот самарадорлиги Раҳбарда коммуникатив тўсиқларни енгиб ўтиш малакасини шакллантириш;Мулоқот жараёнида ўзига ишонч ҳиссини қарор топтириш;Мулоқотда фаол тинглаш қобилиятини ривожлантириш;Мулоқотда бошқаларга таъсир этиш ва ишонтириш малакаси ривожлантириш;Мураккаб вазиятларда музокара олиб бориш малакасига эга бўлиш.
10. Бошқарув кўникмаларини ривожлантириш 1.  Бошқарувни таъминловчи асосий кўникмаларни ривожлантириш (мақсадни аниқлаш, унга эришишни режалаштириш, ходимлар фаолиятини ташкиллаштириш, ижрони назорат қилиш ва ходимларни мотивациялаш); 2.  Бошқарувда раҳбарликнинг оптимал услубларини қўллаш; 3.  Бошқарувда ходимларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда таъсир кўрсатиш.